นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปุณณดา ทะรังศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปุณณดา ทะรังศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Punnada Tharangsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุภารัตน์ อ่อนก้อน อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กรรณิกา สุขงาม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุพัตรา ตะเหลบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปภาศิริ บาร์เนท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ชีวิน อรรถสาสน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 04:33:55

แก้ไขล่าสุดโดย : จิตติมา ปั้นจาด 2562-07-10 15:06:56