นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุพัตรา พรมดำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุพัตรา พรมดำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Supattra Promdam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เภทรา สิริสรรพ Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 อุมาภรณ์ ยศเจริญ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 คุณากร คงชนะ Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 พิมล เกษมเสาวภาคย์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 วาสินี มีเครือเอี่ยม Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ทิศากร ไชยมงคล Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 04:33:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -