นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Busabong Chamreondararussamee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
10 นภเกตน์ สิงห์คำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-17 09:56:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -