นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Piyanun Boonpayung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964274
  • อีเมล : piyananb@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
เรื่องที่สนใจ
- วัสดุเซรามิก - วัสดุการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-10-19 13:54:34

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-12-17 11:36:40