นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ยุทธนา วงศาลาภ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ยุทธนา วงศาลาภ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Yuthana wongsalap
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
9 บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 นภเกตน์ สิงห์คำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-25 11:32:47

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-25 11:33:50