นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุนิสา คำเหล็ก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุนิสา คำเหล็ก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Ms. Sunisa khamlhek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
9 บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 นภเกตน์ สิงห์คำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-25 12:00:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -