นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sajjakaj Jomnonkwao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถขนส่งกึ่งสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดส่วนภูมิภาค 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนภณ ภู่มาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 เมธิณี อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 พจนารถ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 นริสรา นุธรรมโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-11-14 14:42:42

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-11-14 14:45:47