นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Sajjakaj Jomnonkwao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุญญา ชาญนอก อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 อีสมาแอ กาเต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ชัชวิน ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 วิรัตน์ ทองแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อับดุลเลาะ ซาเมาะ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 วิกันดา รัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 รินธรรม ธารมุกตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-11-14 14:42:42

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-04-02 09:37:45