นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. เหรียญ หล่อวิมงคล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. เหรียญ หล่อวิมงคล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. Rien Loveemongkol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-943223
  • อีเมล : rien.l@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการอบรมภาษาพม่า และภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 โครงการอบรมภาษาสเปนให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2559 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่-หลวงพระบางในเส้นทางอารยธรรมล้านนา 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โครงการอบรมภาษาเกาหลีระดับสูง ภาษาพม่าระดับต้น และภาษาจีนระดับกลางให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของมัคคุเทศก์ที่มีต่อนักท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้กับมัคคุเทศก์ จำนวน 3 หลักสูตร 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ “ภาษาไทย” ในสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านแบบทดสอบมาตรฐานภาษาไทยและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 จัดหาอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 เด็กชายผู้ไม่เคยเห็นทะเลของนักเขียนรางวัลโนเบล 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 The Concept of Humanism in Le Clezio's works 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 The Possibility of Desinging Curriculum of Master Degree of Chinese Language, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 The Status of Thai language Learning and Teaching in Kunming City Yunnan Province 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Problems And Satisfaction of French Tourists During Their Stay In Hotels In Thailand 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การแปลและเรียบเรียงตำราเชิงปรัชญาในศตวรรษที่ 19 ของฝรั่งเศส จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดารารัตน์ คำเป็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พงษ์สนิท คุณนะลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุพรรณี ลีโทชวลิต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ธรรมรักษ์ จิตตะเสโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-21 11:57:58

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-21 11:59:46