นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Paisit Panitkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942909
  • อีเมล : paisit.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันภาคเหนือ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 สำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคเหนือ โซน 1 ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทกิน และที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ" 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Center of Excellence in Digital Socio-Economy 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 รูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ที่เหมาะสมของประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสร้างความเป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การศึกษาวิธีการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานระดับประเทศ (ส่วนกฎหมาย) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 โครงการจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำหลักการประกอบร่างกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรในระบบพันธะสัญญา 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงการจัดทำข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะและระบบกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม สิทธิ และบริการอย่างทั่วถึง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมสำหรับกลุ่มเกษตรในระบบพันธสัญญา. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 The Knowledge and Case Studies on Public Economic Law 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 พลวัตรการคุ้มครองทางสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานและการจัดสวัสดิการในประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 โครงการการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตมาบตาพุดและจังหวัดระยอง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายป่าไม้ให้เป็นนโยบายสาธารณะ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงกฎหมายตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนกรณีกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2549จึงถึงปัจจุบัน) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดารารัตน์ คำเป็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พงษ์สนิท คุณนะลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุพรรณี ลีโทชวลิต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สมรัฐ ทวีเดช สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/07/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยอธิการบดี

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-21 17:08:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-21 17:10:54