นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development and Validation of a Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for the Determination of11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinolin Urine 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The correlation between ethanol and ethyl glucuronide and ethyl sulfate in postmortem blood of alcohol drinkers. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Validation of HPLC-ESI-MSMS protocol to Analyze EtG in hair for assessment of Chronic-Excessive Alcohol use in Thailand in Conjunction with AUDIT. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 โครงการประเมินผลการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Smart Museum the Queen Sirikit Botanical Garden 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Check DAM Construction to Increase Potable Water Supply, Decrease Gastrointestinal Illness and Promote Reforestation to the benefits of Disadvantaged Hill Tribe Communication in Omkoi District, Chiang Mai 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Comparison of the ethyl glucuronide (EtG) level in hair between chronic alcohol drinkers and social drinkers by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Duration of methamphetamine detection in hair after the last methamphetamine use 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Method Development and Application of Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for Quantitation of Methamphetamine and Heroin Derivatives in Hair 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Mass fatality management following the South Asian tsunami disaster: case studies in Thailand, Indonesia and Sri Lanka. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Thai Tsunami Victim Identification Role of the Department of Forensic Medicine, Chiang Mai University. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Fatal Heroin Intoxication in Body Packers in Northern Thailand during the Last Decade: Two Case Reports 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Forensic Aspect of Disaster Casualty Management; Tsunami Victim Identification in Thailand. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 General Aspects Regarding Management of Dead Bodies; Tsunami Victim Identification in Thailand. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Correlation of handgun bullet types and fragmented metallic density in x-ray images. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Panel 2.16: forensic aspects of disaster fatality management. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชิวิตจากคลื่นสึนามิ ภายใต้การดำเนินการของตำรวจสากล แพทยสภาสาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Preliminary Study of the Arrestee Drug Abuse Monitoring (ADAM) System in Chiang Mai. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 The duration time of urine morphine detection in heroin addicts by radioimmunoassay. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Children's plasma cholinesterase activity and fatal methomyl poisoning. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Hair analysis for morphine in heroin addicts in Thailand. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลของยาที่ใช้รักษาโรคทั่วไปต่อการตรวจหายาบ้าในปัสสาวะด้วยวิธีเทียบสี 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 ผลของยาที่ใช้รักษาโรคทั่วไปต่อการตรวจหายาบ้าในปัสสาวะด้วยวิธีเทียบสี. 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Methamphetamine overdose and fatality: 2 case reports 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยาอร นำไพศาล อาจารย์แพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ชูลีรัตน์ คงเรือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ศิริวรรณ องค์ไชย อาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล อาจารย์แพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กฤตยา ครองธานินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537 ปริญญาเอก Philosophy Pharmacology/Toxicology Ohio State University Columbus Ohio U.S.A.

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-28 11:57:33

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-11-28 12:05:56