นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณิชากร คอนดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณิชากร คอนดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nichakorn Khondee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เผชิญโชค จินตเศรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ชนนิกานต์ ทองพรม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-01-09 03:33:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -