นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย นกิจ จันทร์สมุทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย นกิจ จันทร์สมุทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ์Nakit Chansamut
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 ดวงใจ ผิวคำ ดร. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 สุพัตรา จิตติมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 อารินี ชัชวาลชลธีระ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-10 10:11:18

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-10 10:42:22