นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Piyawadee Sriwichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรนพ สุขภารังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กาญจนา หริ่มเพ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสา ไกรรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นินนาท อินทฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชญานินท์ ประทุมสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-10 10:52:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -