นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Piyawadee Sriwichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ปฏิพัทธ์ วงค์เครื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อุรัชชา สัจจาพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 อนุกูล มะโนทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สมชาย จาดศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สมคิด จาดศรี ผู็ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พรรษา ปวงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นัฐพล ปันสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทวีวรรณ ศรีคำสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-10 10:52:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -