นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จุฑาทิพย์ ชูช่วย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จุฑาทิพย์ ชูช่วย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Jutatip Choochuay
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/12/2560 ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ นักวิทยาศาสตร์
15/12/2560 ปัจจุบัน สวพ. ม.ทักษิณ นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Khwanjai Nimduang 2562-01-15 12:05:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -