นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง วัฒนา เจียมตน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง วัฒนา เจียมตน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Wattana Jeamton
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 024707513
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
Molecular biology in microalgae
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการส่งถ่ายดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นของไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่า ให้มีความเสถียร โดยการใช้ mobile group II intron 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาบริเวณควบคุมของยีนไฟโคไซยานินของ Spirulina platensis เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต heterologous protein ในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาผลของการขาดไนโตรเจนต่อโครงสร้างและการแสดงออกของยีนไฟโคบิลิโซมของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina platensis C1 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีนควบคุมการสร้าง Phycocyanin Alpha-subunit Phycocyanobilin Lyase ของ Spirulina platensis C1 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Overcoming Intrinsic Restriction Enzyme Barriers Enhances Transformation Efficiency in Arthrospira platensis C1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/08/2543 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี เกษตร พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-01-22 10:01:58

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-08-16 12:45:44