นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วนิดา แก้วมุณี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วนิดา แก้วมุณี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wanida kaewmunee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 จรรยา ชวดทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ไชยยงค์ จรเกตุ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ดุสิต พรหมอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/08/2559 ปัจจุบัน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 10:52:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -