นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พจนารถ แก่นจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พจนารถ แก่นจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. POCHANART KANJAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา ลีระศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พจนา พิชิตปัจจา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุพิชฌาย์ ปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มานิตา หนูสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อโณทัย วัฒนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 มาลินี คุ้มสุภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/01/2561 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 14:47:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -