นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ปรารถนา ขะมานาม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/01/2561 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 15:11:18

แก้ไขล่าสุดโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 15:12:55