นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. เมธิณี อยู่เจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. เมธิณี อยู่เจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. MATHINEE YUCHAROEN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนภณ ภู่มาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พจนารถ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 นริสรา นุธรรมโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ตรีนุช สายทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2560 ปัจจุบัน ห้อง B03 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน Shizuoka University

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 16:13:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -