นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อภิชาติ เพ็งดำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อภิชาติ เพ็งดำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. APICHAT PHENGDAAM
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบโปรตีนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุวิทย์ สุธีรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 Rung Yi Lai อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-07 11:17:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -