นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ภควรรษ ทองนวลจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ภควรรษ ทองนวลจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PHAKAWAT TONGNUANCHAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พิไลรัก อินธิปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พัชรินทร์ ระวียัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พนิดา รัตนปิติกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธันยพร ศิริโวหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 หทัยทิพย์ ร้องคำ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/02/2562 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-18 15:51:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -