นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ฉัตรชฎา สุตาลังกา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ฉัตรชฎา สุตาลังกา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chatchada Sutalanga
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ตึก E3 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-9602
  • อีเมล : chatchada.sut@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
การแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและชุมชน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ณิศศา อัศวภูมิ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-02-21 22:30:57

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-09-06 15:30:22