นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร.กภ. ฉัตรชฎา สุตาลังกา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร.กภ. ฉัตรชฎา สุตาลังกา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chatchada Sutalanga
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (สาขาวิชากายภาพบำบัด)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ตึก E3 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-9602
  • อีเมล : chatchada.sut@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
การแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและชุมชน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปรพร ศรีวรรณวิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อุบล พิรุณสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นวลลออ ธวินชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อริสา ปาระมียอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เสาวลักษณ์ เดชะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เพียงขวัญ สงวนหมู่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 เดชา ปิ่นแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-02-21 22:30:57

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-08-03 14:29:40