นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จิตรา ชามาดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จิตรา ชามาดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Jittra Chamada
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 เสริมวุฒิ เสริมวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 สุภิญญา เดชานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศุภชัย อินสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิริกานต์ ศรีโสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/04/2556 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : ณัฐสุดา อินสอน 2562-02-26 14:06:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ณัฐสุดา อินสอน 2562-02-26 14:36:05