นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พุทธชา สอนจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พุทธชา สอนจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Puttacha Sornchan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • โทรศัพท์ : 0810019325
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/10/2559 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : ณัฐสุดา อินสอน 2562-02-26 14:29:37

แก้ไขล่าสุดโดย : พุทธชา สอนจันทร์ 2562-11-28 10:06:09