นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. SUWAT SAENGKERDSUB
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อัจฉรา ธรรมรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/05/2557 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก Poultry Science วิทยาศาสตร์สัตว์ปีก Poultry Science วิทยาศาสตร์สัตว์ปีก University of Arkansas, Fayetteville

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-11 11:49:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -