นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Pichan Chamnannitiaut
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ตรัยธาวิต นาคสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ณัฐณิชา พิพัฒน์บุณยารัตน์รัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 คมสรรพ์ บุณยสิงห์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สัญญา เรืองสิทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-15 11:20:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -