นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
การเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากแมลง (Vector-borne diseases), ปรสิตวิทยา, กีฏวิทยา, นิเวศวิทยา และนิติกีฏวิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23/10/2554 ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก Zoology Zoology School of Life Sciences, Xiamen University, China

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-20 16:41:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -