นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นวลกมล อาภรณ์พงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นวลกมล อาภรณ์พงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Noulkamol Arpornpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เผชิญโชค จินตเศรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยวัฒน์ ปองผดุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ภาวัช วิจารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ณิชากร คอนดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 กิตติเวช ขันติยวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 วิเชียร ปลื้มกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ศรัญญา พรหมโคตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 อัฆพรรค์ วรรณโกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 02:07:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -