นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จารุวัฒน์ ขุนรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jaruwat Khunrat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ศิวาพร ผลดีนานา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ชนม์พิสิฐ ชดช้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 สินี ตัณฑสถิตยานนท์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 นครทรัพย์ หล่าวเจริญ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 02:07:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -