นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศิวาพร ผลดีนานา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศิวาพร ผลดีนานา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SIVAPORN PONDEENANA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงของค่า ANC ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการไม่ชัดเจน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 จารุวัฒน์ ขุนรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ชนม์พิสิฐ ชดช้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 สินี ตัณฑสถิตยานนท์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 นครทรัพย์ หล่าวเจริญ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 02:07:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -