นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศิวาพร ผลดีนานา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศิวาพร ผลดีนานา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SIVAPORN PONDEENANA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงของค่า ANC ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการไม่ชัดเจน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 จารุวัฒน์ ขุนรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 02:07:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -