นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Professor Kittipan Rerkasem
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ นายแพทย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 66 5335 3650
  • อีเมล : rerkase@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
โรคหลอดเลือด,อัมพาต
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A clinical rule (sex, contralateral occlusion, age, and restenosis) to select patients for stenting versus carotid endarterectomy: systematic review of observational studies with validation in randomized trials. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 A correlation study between ankle brachial pressure index and the severity of coronary artery disease. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 A Systematic Review of Randomized Controlled Trials of Different Types of Patch Materials During Carotid Endarterectomy งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Anaesthesia during Carotid Endarterectomy and Urinary Neopterin งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Carotid And Vertebral Artery Injury, Case Series From Chiang Mai, Thailand งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Case series of isolated primary persistent sciatic vein. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Development of Collaborative Diabetes Management in Communities งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Diabetic foot problems in tertiary care diabetic clinic in Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Endovascular Aortic Stenting in Patients with Chronic Traumatic Aortocaval Fistula งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Higher Alu Methylation Levels in Catch-Up Growth in Twenty-Year-Old Offsprings งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Intrauterine nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Low Adherence to Guideline for the Control of Major Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients with Peripheral Arterial Disease: A Study in Northern Part of Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Managing hypercholesterolemia and its correlation with carotid plaque morphology in patients undergoing carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Meta-analysis of small randomized controlled trials in surgery may be unreliable. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Relationship between body composition parameters and metabolic syndrome in young Thai adults. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Relationship between total body adiposity assessed by dual-energy X-ray absorptiometry, birth weight and metabolic syndrome in young Thai adults. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Scalpel versus electrosurgery for abdominal incisions. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Sex difference in composition of plaques of patients undergoing carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 The Relationship between Carotid Plaque Calcification and Stability. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 The risk factors of low birth weight infants in the northern part of Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Underrecognized Peripheral Arterial Disease in Patients With Diabetes Mellitus in Thailand: We Must Consider Neuroischemic Foot Ulcers From This Fallout. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรอนันต์ เกื้อไข่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กรรณิการ์ วงศ์ดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ปริญญา เลิศสินไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ สาขาโรคหลอดเลือด University of Southampton

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-21 15:07:37

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-24 19:13:04