นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Professor Kittipan Rerkasem
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ นายแพทย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 66 5335 3650
  • อีเมล : rerkase@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
โรคหลอดเลือด,อัมพาต
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Maggot Therapy in Angiopathic Leg Ulcers: A Systematic Review and Meta-Analysis 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Incidences and factors associated with perioperative cardiac arrest in trauma patients receiving anesthesia 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 The venous ulcer continues to be a clinical challenge: an update 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Underrecognized Peripheral Arterial Disease in Patients With Diabetes Mellitus in Thailand: We Must Consider Neuroischemic Foot Ulcers From This Fallout. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Intrauterine nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Low Adherence to Guideline for the Control of Major Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients with Peripheral Arterial Disease: A Study in Northern Part of Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Managing hypercholesterolemia and its correlation with carotid plaque morphology in patients undergoing carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Meta-analysis of small randomized controlled trials in surgery may be unreliable. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Relationship between body composition parameters and metabolic syndrome in young Thai adults. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Relationship between total body adiposity assessed by dual-energy X-ray absorptiometry, birth weight and metabolic syndrome in young Thai adults. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Scalpel versus electrosurgery for abdominal incisions. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Sex difference in composition of plaques of patients undergoing carotid endarterectomy. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 The Relationship between Carotid Plaque Calcification and Stability. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 The risk factors of low birth weight infants in the northern part of Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 A clinical rule (sex, contralateral occlusion, age, and restenosis) to select patients for stenting versus carotid endarterectomy: systematic review of observational studies with validation in randomized trials. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 A correlation study between ankle brachial pressure index and the severity of coronary artery disease. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 A Systematic Review of Randomized Controlled Trials of Different Types of Patch Materials During Carotid Endarterectomy งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Anaesthesia during Carotid Endarterectomy and Urinary Neopterin งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Carotid And Vertebral Artery Injury, Case Series From Chiang Mai, Thailand งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Case series of isolated primary persistent sciatic vein. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Development of Collaborative Diabetes Management in Communities งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Diabetic foot problems in tertiary care diabetic clinic in Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Endovascular Aortic Stenting in Patients with Chronic Traumatic Aortocaval Fistula งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Higher Alu Methylation Levels in Catch-Up Growth in Twenty-Year-Old Offsprings งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทิพย์ คำฟู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ศิรินทิพย์ ภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ทองมี ผลาผล อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศษสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อัจฉรา จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พิสมัย เจริญปัณญวิชย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ สาขาโรคหลอดเลือด University of Southampton

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-21 15:07:37

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-24 19:13:04