นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Thararat Chitov
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 มัณฑนา แจ่มกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 กาญจนา หริ่มเพ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อนุเทพ ภาสุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุดสายชล หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-04-22 08:33:14

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-04-22 08:34:09