นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร หทัยทิพย์ ร้องคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร หทัยทิพย์ ร้องคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Hathaitip Rongkom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Dr.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดผงผสมกากถั่วดาวอินคา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พิไลรัก อินธิปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พัชรินทร์ ระวียัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พนิดา รัตนปิติกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธันยพร ศิริโวหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2562-04-22 20:21:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -