นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร หทัยทิพย์ ร้องคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร หทัยทิพย์ ร้องคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Hathaitip Rongkom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Dr.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดผงผสมกากถั่วดาวอินคา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2562-04-22 20:21:17

แก้ไขล่าสุดโดย : จิตติมา ปั้นจาด 2562-08-15 17:27:07