นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Arawan Shutsrirung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผศ.ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 105
  • อีเมล : arawan.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation) การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อสำหรับพืชตระกูลถั่ว (Legume Inoculants Production and Quality Control) การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ (Beneficial Microbial Inoculants Production and Quality Control) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer Production)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2523 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ Soil Science Wageningen Agricultural University, The Netherlands , Netherland
2546 ปริญญาเอก Applied Bioscience and Biotechnology Applied Bioscience and Biotechnology Mie University , Japan

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-23 14:30:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -