นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Arawan Shutsrirung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผศ.ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 105
  • อีเมล : arawan.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation) การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อสำหรับพืชตระกูลถั่ว (Legume Inoculants Production and Quality Control) การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ (Beneficial Microbial Inoculants Production and Quality Control) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer Production)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2523 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ Soil Science Wageningen Agricultural University, The Netherlands , Netherland
2546 ปริญญาเอก Applied Bioscience and Biotechnology Applied Bioscience and Biotechnology Mie University , Japan

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-04-23 14:30:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -