นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ศิริพร ทิมปาวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ศิริพร ทิมปาวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof. Siriporn Timpawat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยา รักษาสภาพเซลล์ผิวรากฟันเมื่อผสมทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชม. และ 24 ชม. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกฤตา การพานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ตรัยธาวิต นาคสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2515 ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 ปริญญาโท ทันตกรรม ทันตกรรม มหาวิทยาลัย Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-03 09:36:12

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-03 15:01:02