นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. Dr. Titinun Auamnoy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 04:35:22

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:20:21