นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ยศนันท์ วีระพล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ยศนันท์ วีระพล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Yotsanan Weerapol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development and characterization of nifedipine-amino methacrylate copolymer solid dispersion powders with various adsorbents 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Development of ready-to-use products derived from Bacillus subtilis strain CMs026 for plant disease control งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Differences in Viscoelasticity of Ophthalmic Polymer Solution after Sterilization งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Enhancing oral absorption of poorly water-soluble herb (Kaempferia parviflora) extract using self-nanoemulsifying formulation งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Enhancing oral absorption of poorly water-soluble herb (Koempferio parviflorq) extract using selfnanoemu lsifying formulation งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 04:35:23

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:46:29