นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กัมปนาท หวลบุตตา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กัมปนาท หวลบุตตา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Kampanart Huanbutta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Design and characterization of clindamycin-Ioaded nanofiber patches composed of poljvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated toy electrohydrodynamic atomization 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2562 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 04:35:23

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 16:51:14