นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Kampanart Huanbutta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Design and characterization of clindamycin-Ioaded nanofiber patches composed of poljvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated toy electrohydrodynamic atomization 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Development and Characterization of Bilayer wound Healing Patch Nanofiber Fabricated by Electrospinning งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a polymer and/or wax dispersion technique งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Development and invitro/invivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by fteeze drying งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Development of a zero-order kinetics drug release floating tablet with anti-flip-up design fabricated by 3D-printing technique งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Development of topical natural based film forming system loaded propolis from stingless bees fo, wound healing application งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Physical stability of different chitosan salts in matrix tablet formulations งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาตำรับยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสองมิติ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การพัฒนาแอสตาแซนทินแบบเม็ดแตกตัวในปากสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมด้วยวิธีการตอกตรง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/04/2562 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 04:35:23

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:16:01