นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Kampanart Huanbutta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Design and characterization of clindamycin-Ioaded nanofiber patches composed of poljvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated toy electrohydrodynamic atomization 2018 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Development and Characterization of Bilayer wound Healing Patch Nanofiber Fabricated by Electrospinning งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a polymer and/or wax dispersion technique งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Development and invitro/invivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by fteeze drying งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/04/2562 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 04:35:23

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:16:01