นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Natthan Charernsriwilaiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 In vitro antioxidant activity of electrospun polyvinyl alcohol nanofiber mats containing stingless bees’ propolis extracts 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กัมปนาท หวลบุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 18:15:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 18:26:34