นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Natthan Charernsriwilaiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 In vitro antioxidant activity of electrospun polyvinyl alcohol nanofiber mats containing stingless bees’ propolis extracts 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Form u lation of Ch itosa n-Ethylenediam i netetraacetic Ac id/Poloxamer Gel Containing Fruit's Hull of Garcinia mangostana Extract งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ญาณิศา จินดาหลวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 18:15:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:27:51