นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Natthan Charernsriwilaiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 In vitro antioxidant activity of electrospun polyvinyl alcohol nanofiber mats containing stingless bees’ propolis extracts 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Lysozyme-loaded, electrospun chitosan-based nanofiber mats for wound healing งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Preparation and characterization of chitosan-hydroxybenzotriazole/polyvinyl alcohol blend nanofibers by the electrospinning technique งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Aligned electrospun chitosan/poly ?-caprolactone blended scaffold: Anti-inflammatory effect งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Aligned Electrospun Polyvinyl Pyrrolidone/Poly -Caprolactone Blend Nanofiber Mats for Tissue Engineering งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Electrospinning of Eudragit RS100 for Nerve Tissue Engineering Scaffold งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Electrospun chitosan/polyvinyl alcohol nanofibre mats for wound healing งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Electrospun chitosan-based nanofiber mats loaded with Garcinia mangostana extracts งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Form u lation of Ch itosa n-Ethylenediam i netetraacetic Ac id/Poloxamer Gel Containing Fruit's Hull of Garcinia mangostana Extract งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 In vitro antioxidant activity of chitosan aqueous solution: Effect of salt form งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นวลใจ โคตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นันทวัชร เขตอุดมคีรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ญาณิศา จินดาหลวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 18:15:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:27:51