นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธนิกานต์ แสงนิ่ม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธนิกานต์ แสงนิ่ม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Tanikan Sangnim
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development of Theophylline Orodispersibible Film Fabricated by 2D printing Technique 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Development of topical natural based film forming system loaded propolis from stingless bees for wound healing application งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การพัฒนาแอสตาแซนธินแบบเม็ดแตกตัวในปากสำหรับผู้สูงอายุ ที่เตรียมด้วยวิธีการตอกตรง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Design and characterization of clindamycin-loaded nanofiber patches composed of polyvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated by electrohydrodynamic atomization งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Design and development of zero-order drug release gastroretentive floating tablets fabricated by 3D printing technology งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Development and Characterization of Bilayer wound Healing Patch Nanofiber Fabricated by Electrospinning งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a polymer and/or wax dispersion technique งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Development and in vitro/in vivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by freeze drying งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:22:57

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:32:40