นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. มาริสา เสนงาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. มาริสา เสนงาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Marisa Senngam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กันต์ฤทัย สังฆะโน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พิทักษ์ สูตรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:22:59

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:45:41