นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Yutthapoom Meepadit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:48:26