นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Yutthapoom Meepadit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 พิทักษ์ สูตรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุธาบดี ม่วงมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:48:26