นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Watcharapong Chaemsawang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กัมปนาท หวลบุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 22:06:11