นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Wisittipong Onsombat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ปานวาด ศิลปวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เจนจิรา ทิพย์ชะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ทิพปภา พิสิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พัชรี กองภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 เสริมวุฒิ จันทร์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:50:26