นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sukannika Tubtimsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Formulation and Evaluation of Antifungal Shampoo Containing Modified Coconut Oil for Tinea Capitis Treatment งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:59:06