นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุธาบดี ม่วงมี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุธาบดี ม่วงมี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suthabordee Muongmee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of Pharmaceutical Care on Delaying Progression of Renal Insufficiency in Chronic Kidney Disease with Type 2 Diabetes Patients 2017 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 พิทักษ์ สูตรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มาริสา เสนงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 22:23:20