นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sumalee Wannachaiyasit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กัมปนาท หวลบุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:02

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 22:26:37