นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sumalee Wannachaiyasit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 นันทวัชร เขตอุดมคีรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ญาณิศา จินดาหลวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:02

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 16:03:05