นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กำธร พุทธิขจร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กำธร พุทธิขจร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Khamtorn Pudtikajorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8306
  • อีเมล : khamtorn.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องที่สนใจ
Applied Marine Biotechnology and Engineering
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อัจฉรา ธรรมรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:19

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:01:29