นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กำธร พุทธิขจร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กำธร พุทธิขจร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Khamtorn Pudtikajorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8306
  • อีเมล : khamtorn.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องที่สนใจ
Applied Marine Biotechnology and Engineering
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อัจฉรา ธรรมรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:19

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:01:29