นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Julaluk Khemacheewakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • โทรศัพท์ : 053-948246
  • อีเมล : julaluk.kh@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:02:13