นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SHITAPAN BAI-NGEW
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948264
  • อีเมล : shitapan.b@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่องที่สนใจ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปิยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:03:04