นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SHITAPAN BAI-NGEW
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948264
  • อีเมล : shitapan.b@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่องที่สนใจ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่แบบแม่นยำจากข้าวไทยในระดับอุตสาหกรรม สำหรับผู้สูงอายุ 2661 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการปรับปรุงพื้นที่และการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อหน่วยสนับสนุนการทดสอบและการวิจัยด้านนวัตกรรมในผู้สูงอายุ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาทุเรียนหมอนทองตกเกรดโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง (Freeze dry) 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 พัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทอดสุญญากาศ ภายใต้โครงการการสร้างห่วงโซ่คุณ่ค่าให้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาสูตรในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาฟองดองขนมสำหรับเด็ก 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ข้าวปรุงรสแช่เยือกแข็งสำหรับผู้สูงอายุ: การเสริมโปรตีน และการพัฒนาเนื้อสัมผัสของเมล็ดข้าวโดยใช้เอนไซม์และเทคนิคอัลตราโซนิค 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:03:04